Algemene Voorwaarden 

 

Identiteit van de verkoper
Naam : AUTENTISK
Adres : Prosper Van Raemdonckstraat 73, 9120 Beveren-Waas
E-mail : info@autentisk-handmade.be
GSM : +32 472 36 42 28
Webshop : www.autentisk-handmade.be
BTW : BE0787.739.473
Bank : BNP Paribas Fortis (BE97 0019 3237 1049)

 

Artikel 1 : algemene bepalingen
De e-commerce website van AUTENTISK, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren-Waas, biedt haar klanten de mogelijkheid om alle producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van AUTENTISK moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door AUTENTISK aanvaard zijn.

 

Artikel 2 : prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taxen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat en/of niet up-to-date is.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AUTENTISK niet. AUTENTISK is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. AUTENTISK is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via ons contactformulier
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door AUTENTISK. AUTENTISK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4 : online aankopen
Bestellingen worden pas gemaakt/besteld en verzonden na het ontvangen van het volledige verschuldigde bedrag.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:  

* via kredietkaart
* via bankkaart 
* via overschrijving 

AUTENTISK werkt met een externe betaalservice 'MOLLIE'; dit is een Nederlandse service die fungeert als tussenpersoon en die veilige betalingen garandeert. Omdat zij de tussenpersoon zijn, zal je betalen aan een Nederlands rekeningnummer wanneer je kiest voor de optie "Vooraf overschrijven". 
AUTENTISK is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5 : levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Frankrijk.

De levering gebeurt door B-post, DHL of DPD en is gebonden aan de leveringstermijnen van B-post, DHL of DPD zelf. AUTENTISK is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de leverdienst zelf.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling.  
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld per mail naar info@autentisk-handmade.be worden gemeld.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de AUTENTISK was geboden. Bij verzending van je artikel, ontvang je per mail een track-and-trace code waarmee je je verzending kan opvolgen. 

 

Artikel 6 : eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van AUTENTISK.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AUTENTISK te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7 : herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij AUTENTISK.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant info@autentisk-handmade.be via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan AUTENTISK hebben meegedeeld. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt AUTENTISK zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal AUTENTISK alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat AUTENTISK op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan AUTENTISK wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door AUTENTISK geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
AUTENTISK betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor :

  •  de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is  aan schommelingen op de financiële markt waarop AUTENTISK geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder vallen ALLE gepersonaliseerde artikelen.
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Artikel 8 : garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met AUTENTISK en het artikel op zijn eigen kosten terug te bezorgen aan AUTENTISK.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant AUTENTISK zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant aan info@autentisk-handmade.be te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9 : contact 
AUTENTISK is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 36 42 28 (WhatsApp) en via e-mail op info@autentisk-handmade.be. Eventuele klachten moeten per mail verstuurd worden. 

 

Artikel 10 : sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover AUTENTISK beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 5 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt AUTENTISK zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11 : privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, AUTENTISK, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden : de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AUTENTISK, Prosper Van Raemdonckstraat 73, 9120 Beveren-Waas, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing : U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot AUTENTISK.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login-gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, AUTENTISK heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
AUTENTISK houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons via ons contactformulier contacteren.

 

Artikel 12 : gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13 : aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Het nalaten op gelijk welk moment door AUTENTISK om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14 : wijziging voorwaarden 
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van AUTENTISK. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

 

Artikel 15 : bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16 : toepasselijk recht/geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 
De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 17 : cadeaubonnen

Cadeaubonnen kunnen aangevraagd worden via info@autentisk-handmade.be en zullen per post verstuurd worden nadat het gewenste bedrag werd ontvangen op het rekeningnummer van AUTENTISK (BE97 0019 237 1049) 

Elke cadeaubon omvat een unieke code. Deze heeft een vaste waarde zoals vermeld op de bon. De klant dient de cadeaubon in één keer te gebruiken. Een mogelijke restwaarde, wanneer men voor een lager bedrag aankoopt, kan niet worden teruggegeven. De bon blijft na aankoop 1 jaar geldig en kan niet ingeruild worden voor geld.